top of page
Industrial_04.jpg

Služby

DOKUMENTACE

PRESTUDIE

Investiční záměr, komplexní analýza lokality ve vztahu k požadavkům investora, stanovení limitů pro stavbu.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Návrh stavby dle zadání investora, situace, půdorysy, pohledy, řezy, 3d model s popisem řešení.

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

Dokumentace pro získání stavebního povolení v rozsahu dle Vyhlášky.

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Dokumentace pro realizaci stavebního záměru v rozsahu dle Vyhlášky.

AUTORSKÝ DOZOR

Dokumentace pro realizaci stavebního záměru v rozsahu dle Vyhlášky.

ROZPOČET STAVBY

Ve stupni STUDIE, DSP, DPS, DVZ.

AUTORIZOVANÉ POSUDKY

Konzultace a autorizované posudky barevného řešení fasád pro účely dotace nová zelená úsporám.

ZVLÁŠŤ NEBO JAKOU SOUČÁST DOKUMENTACE

STAVEBNÍ ČÁST

Dokumentace obsahující veškeré informace a podrobnosti týkající se fyzických prvků a struktur budovy nebo stavby.

STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST (STATIKA)

Návrh a analýza statických prvků a konstrukcí budov za účelem zajištění jejich stability a odolnosti.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Komplexní plán ochrany proti požárům, který zahrnuje preventivní opatření, evakuační plány, hasicí zařízení a předepsané postupy v případě požáru.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, DOPRAVA V KLIDU

Projekt dopravního řešení je plánování a návrh infrastruktury a opatření pro bezpečný a plynulý pohyb vozidel a chodců v daném prostoru. Doprava v klidu je koncept podporující veřejnou dopravu a udržitelnost prostřednictvím omezení individuální automobilové dopravy.

PŘÍPOJKY

Plánování a dokumentace pro propojení zařízení nebo budov s příslušnými sítěmi vodovodu, kanalizace, plynu, elektřiny nebo jiných infrastruktur.

ELEKTRO

Fotovoltaika, SMART home, MaR.

ZDRAVOTECHNIKA

Zahrnuje veškeré technické opatření pro zajištění hygienických a zdravotních standardů v oblasti vodovodních, odpadních a topenářských zařízení.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Systémy a technologie určené k regulaci teploty, vzdušného prostředí a vlhkosti v budovách a prostorách.

LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD

Proces sběru, odvodu a úpravy srážkových vod z povrchu země, který zabraňuje zamokření půdy a podpora kontrola povodňové situace.

PROJEKT ZAHRADNÍCH ÚPRAV

Plánované a detailně zpracované uspořádání a design zahrady s důrazem na estetiku, funkčnost a harmonii s přírodou.

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zahrnuje opatření a postupy k minimalizaci rizik a ochraně zdraví zaměstnanců v pracovním prostředí.

PENB

Průkaz energetické náročnosti stavby, optimalizace návrhu - ideálně při studii.

HLUKOVÁ STUDIE

Analýza, která zkoumá úroveň hluku a jeho dopady na určité prostředí či oblast.

STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ A ZASTÍNĚNÍ

Analýza, posuzující množství přirozeného světla a slunečního záření, stejně jako efekt stínění, v interiérech nebo na fasádách budov.

GEOTERMÁLNÍ VRTY

Technologie využívající geotermální energii z hlubin Země k vytápění či chlazení budov.

PRŮZKUMY

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Zaměření pozemku.

PASPORT STAVBY

Zaměření stavby a výkresová dokumentace stávajícího stavu.

IGP

Inženýrsko - geologický průzkum (nezbytný podklad pro stavebně - konstrukční řešení, zakládání).

HGP

Hydro - geologický průzkum (nezbytný podklad pro část likvidace dešťových vod).

RP

Radonový průzkum (nezbytný pro návrh protiradonových opatření).

STP

Stavebně - technický průzkum.

SHP

Stavebně - historický průzkum, zejména u kulturních památek.

DENDROLOGICKÝ

Inventarizace dřevin řešeného území.

DENDROCHRONOLOGICKÝ

Spočívá v matematické synchronizaci sérií šířek letokruhů, změřených na vzorcích dřeva.

BOTANICKÝ

Před realizací jakéhokoliv investičního záměru v lokalitě, kde se vyskytují rostlinné druhy.

CENÍK SLUŽEB

INŽENÝRING

online – 1 000 Kč bez DPH / hod.

osobní mimo ateliér –  500 Kč bez DPH / hod.

KONZULTACE

telefonicky, online – 1 000 Kč bez DPH / hod.

osobní v ateliéru – 1 200 Kč bez DPH / hod.

osobní mimo ateliér – 1 500 Kč bez DPH / hod.

AUTORSKÝ DOZOR

emailová konzultace s dodavateli – 1 200 Kč bez DPH / hod.

telefonická konzultace s dodavateli – 1 500 Kč bez DPH / hod.

osobní na staveništi – 1 800 Kč bez DPH / hod.

VÍCEPRÁCE NA PROJEKTU

studie - 1 200 Kč bez DPH / hod.

DSP, DPS - 1 500 Kč bez DPH / hod.

AUTORIZOVANÉ POSUDKY FASÁD

CENA NA DOTAZ

  • Osobní konzultace budou účtovány následovně - první započatá hodina a každá další započatá půlhodina.

  • Jakékoli konzultace, které nejsou výslovně zahrnuty ve Smlouvě o dílo, budou účtovány hodinovou sazbou dle sazebníku.

  • Pokud klient výrazně změní zadání mohou být účtovány vícepráce a rovněž to má zásadní vliv na termín.

  • Pozdní reakce na zaslané podklady, nebo zpoždění termínu s odpovědí klienta = budou účtovány vícenáklady za zpoždění termínu.

Zajímá Vás celý proces projektu?

Chcete se dozvědět, jakým postupem s námi projdete a co všechno pro Vás můžeme udělat? Podívejte se na celý článek na odkazu níže.

bottom of page