top of page
Špejchar_06.jpg

Postup spolupráce

POSTUP SPOLUPRÁCE - OD KONCEPTU PO REALIZACI

Před započetím spolupráce je klíčové společně formulovat zadání a získat detailní informace pro úspěšný návrh projektu. Pro získání Vašich představ, požadavků a očekávání slouží náš dotazník, zatímco pro cenovou nabídku a harmonogram je důležité poskytnout potřebné podklady ke stavbě, jež se mohou lišit dle typu projektu.

Architektonická studie je klíčovým prvopočátkem projektu, definuje základní vize a koncepci domu včetně tvarosloví, dispozičního řešení, materiálů a parametrů, slouží jako vodítko pro následující fáze dokumentace. Před samotným zahájením studie detailně analyzujeme Vaše představy a cíle, transformujeme možnosti a limity pozemku do koncepčního návrhu a společně diskutujeme až do zhotovení finální podoby projektu, který obsahuje vstupní podklady pro další fáze jako situační výkresy, půdorysy, pohledy, řezy a vizualizace návrhu.

Po dokončení architektonické studie a získání ucelené představy je nezbytné postoupit k procesu zvanému povolení záměru, což obvykle vyžaduje získání územního rozhodnutí. Tento krok je nezbytný zejména u rozsáhlejších projektů, jako jsou novostavby, přístavby a rozšíření. Pro menší projekty, například rodinné domy, lze územní a stavební řízení spojit do jednoho procesu, zatímco pro větší projekty je doporučováno tyto kroky oddělit. Dokumentace pro územní rozhodnutí musí být v souladu s platnými předpisy a specifikuje potřebné informace nezbytné pro schválení nových staveb v daném území. Primárně se zaměřuje na celkový záměr projektu a neřeší detailní stavební prvky.

Po fázi územního rozhodování následuje proces zajištění stavebního povolení. U menších staveb může tento proces být sloučen s územním rozhodnutím. Na rozdíl od první fáze, která se zaměřuje zejména na vztahy s okolím, dokumentace pro stavební povolení je primárně zaměřena na samotnou stavbu.

 

Tato dokumentace je vytvářena v souladu s platnou Vyhláškou a striktně dodržuje stanovený rozsah. V této fázi se detailně zaměřujeme na konstrukční a technické parametry stavby, energetickou efektivitu, systémy vytápění, ventilace, hospodaření s vodou a další nezbytné detaily. Spolupracujeme s úřady a provozovateli technické infrastruktury s cílem získat nezbytná povolení pro samotnou výstavbu. Proces získávání stavebního povolení je časově náročný a často nejistý, protože postup schvalování úřady mohou být proměnlivý a ne zcela předvídatelný.

Po dokončení fáze stavebního povolení je doporučeno vytvořit studii a následně se zaměřit na projekt interiéru. Cílem studie interiéru je precizně definovat výsledný vzhled místností a prezentovat půdorysy, pohledy, řezy a zejména vizualizace interiérů.

V následujícím kroku, při tvorbě prováděcí dokumentace, detailně rozpracujeme prvky interiéru a specifikujeme veškeré jeho komponenty. Identifikujeme materiály a povrchy, nábytek, osvětlení, sanitární vybavení, elektroinstalace, barevnost a další detaily.

Je vhodné vypracovat projekt interiéru před zahájením prováděcí fáze stavebního projektu, jelikož poskytuje jasnou představu o finálním vzhledu interiéru, zejména v souvislosti s elektroprojekcí a technickými instalacemi.

Spolupracujeme s renomovaným ateliérem zahradní architektury, abychom mohli nabídnout špičkový projekt venkovních úprav. Tato zeleň a úprava parteru spolu s vhodným mobiliářem a zahradními doplňky mohou významně zlepšit a rozšířit prostor kolem domu.

Zahrada představuje inspirativní téma s obrovským potenciálem pro uživatele. Může poskytnout dodatečnou pobytovou zónu s altány, saunou, pracovnou, bazénem, jezírkem, ohništěm nebo jen klidovým koutem.

Podobně jako u domu a interiéru, i projekt zahrady začíná studií, kde se definuje základní koncepce. Následuje tvorba prováděcí dokumentace zahrady, která je individuálně přizpůsobena každému projektu a není striktně omezena.

Po povolovacích fázích výstavby následuje etapa detailního určení stavebně-technických a konstrukčních prvků. V této fázi jsou důkladně specifikovány detaily stavby, pracovní postupy a propojení prvků. Součástí prováděcí dokumentace je precizní rozkreslení jednotlivých stavebních prvků.

K tomuto dokumentu může být vypracován také výkaz výměr a předběžný rozpočet. I když rozsah prováděcí dokumentace může být individuální pro každý projekt, je velmi doporučeno přistoupit k tomuto procesu komplexně, což může vést ke zlepšení časové a finanční efektivity.

Vyhláška o dokumentaci staveb stanovuje podrobnosti ohledně obsahu prováděcí dokumentace a je doporučeno ji aplikovat na všechny náročnější projekty, včetně rodinných domů.

Klíčovým prvkem celého projektu je správný výběr dodavatele a kvalitní interpretace projektu. V této fázi jsme schopni komunikovat s jednotlivými dodavateli, podrobně si vysvětli návrh a spolupracovat ve fázi přípravy nabídky. Navzdory tomu doporučujeme vypracování detailní prováděcí dokumentace, která konkrétně definuje všechny prvky stavby, což usnadní dodavatelům při zpracování nabídek a plánování termínů realizace.

Realizace stavby představuje vrcholnou fázi celého procesu, kdy se odehraje transformace návrhu do skutečnosti. Důkladně prověřený a pečlivě provedený projekt se stává kvalitní architekturou, v níž se projevuje dokonalost detailů.

Pro zajištění vysoké kvality výsledku je klíčové mít dohled nad průběhem stavby a detailním provedením konstrukce. Tento dohled obvykle zahrnuje kontrolní dny v rámci autorského a stavebního dozoru na stavbě. Autorský dozor obvykle vykonává architekt, zatímco stavební dozor zárukou kvality může být inženýr s příslušnými oprávněními. Investora zastupuje technický dozor, který sleduje kvalitu provedení a průběh realizace.

Po dokončení stavby a přechodu do fáze užívání je důležité spolupracovat s klientem a případně ho asistovat při dalším vybavení interiéru podle jeho aktuálních potřeb.

STUDIE - POSTUP SPOLUPRÁCE

 • Pro začátek spolupráce nabízíme každému z našich klientů bezplatnou 30-ti minutovou úvodní konzultaci. Během této konzultace se můžeme seznámit s vašimi požadavky a představami a zodpovědět vaše otázky.

 • Po úvodní konzultaci se pokusíme získat co nejpřesnější představu o Vašem projektu.

 • Budeme po Vás požadovat podrobné specifikace zadání - viz. formulář, abychom měli co nejvíce informací a mohli pro Vás vypracovat co nejlepší architektonický návrh.

 • Poté, co od Vás obdržíme podrobné zadání, začíná naše práce na studii.

 • Z podkladů vytvoříme podrobnou analýzu území - sbíráme data z územního plánu, od správců technické infrastruktury a z dalších dostupných zdrojů. Z toho vykrystalizují různá omezení, dané buď legislativou, nebo místními poměry a z těch potom vycházíme při návrhu. Analýza zabere nějaký čas, ale důkladná příprava se vyplatí v dalších fázích projektu.

 • Dále kontrolujeme Vámi poskytnuté vstupní podklady, zpracováváme zaměření a vynášíme 3D model jako podklad pro naši práci.

 • Následuje kreativní část, kdy se věnujeme navrhování a vymýšlíme koncepční řešení návrhu.

 • V této fázi Vám představíme naše návrhy v rozpracovanosti konceptu.

 • Toto je stěžejní část procesu, kdy Vám vysvětlíme hlavní ideu a princip, hmotové a provozní řešení návrhu, základní specifikace materiálů.

 • Zajímá nás Vaše zpětná vazba k navrženému řešení.

 • Po odsouhlasení koncepční řešení zafixujeme a dále ho rozpracováváme.

 • Upravujeme koncepční řešení na základě Vašich připomínek.

 • Návrh dále rozpracováváme a podrobnost řešení prohlubujeme do podoby finálního díla.

 • Po provedení úprav přistoupíme k finální konzultaci díla.

 • Během této konzultace Vám představíme kompletní návrh a odpovíme na Vaše případné otázky.

 • V této fázi jsou možné pouze poslední úpravy doposud neprezentovaných částí návrhu, zásadní principy navrženého řešení byly již zafixovány v konceptu.

 • Po schválení finálního díla a provedení všech případných změn, Vám bude dílo předáno.

 • Jsme pevně oddaní kvalitě a spokojenosti našich klientů a uděláme maximum pro to, abychom Vaše očekávání splnili a předali Vám dokonale provedenou práci.

 • Pokud klient výrazně změní zadání mohou být účtovány vícepráce a rovněž to má zásadní vliv na termín

 • Změna zadání = nový termín.

 • Pozdní reakce na zaslané podklady, nebo zpoždění termínu s odpovědí klienta = budou účtovány vícenáklady za zpoždění termínu.

VÝSTUP ZE STUDIE

 • Na základě Vašich specifikací a požadavků připravíme detailní průvodní zprávu, která bude obsahovat popis navrženého řešení Vašeho domu. Tato zpráva Vám umožní lépe porozumět navrhovanému projektu, východiska návrhu, dispoziční a provozní řešení, základní popis konstrukce a materiálového řešení.

 • Sestavíme přesný situační výkres, který ukáže umístění a orientaci Vašeho domu na pozemku. Tento výkres bude zahrnovat důležité prvky a okolní prostředí, aby bylo možné zohlednit veškeré relevantní faktory při plánování projektu.

 • Dle zadání vytvoříme detailní půdorysy jednotlivých podlaží s dispozičníma a provozním řešením domu. Pohledy na fasády prezentují vnější vzhled domu, tvarové a materiálové řešení domu. Řezy poskytnou informaci o výškách a vztahu jednotlivých podlaží.  Tyto grafické výkresy Vám umožní lépe si představit konečný vzhled a uspořádání jednotlivých prostorů ve Vašem domě.

 • Vytvoříme realistické schématické vizualizace, které Vám poskytnou představu o estetickém vzhledu a atmosféře navrženého prostoru. Vizualizace Vám umožní si lépe představit konečný vzhled Vašeho domu a ocenit detaily a proporce jednotlivých místností.

Ještě více info? Projděte si naše FAQ.

Vaše vize mají svou hodnotu. Každý projekt je originální - jinak velký, jinak složitý, technicky jiný, vše závisí na Vašich požadavcích. Ceny našich služeb se proto liší v závislosti na specifikách každého projektu, pohybují se v desítkách až stovkách tisíc korun. Po úvodní konzultaci Vám poskytneme předpokládanou cenovou nabídku, která reflektuje Vaše ambice a zadání.

bottom of page