top of page

Jaké podklady požadovat od geodeta?

Před zahájením každého architektonického projektu je zásadní mít k dispozici přesné a podrobné údaje o daném území. Pro hladký průběh návrhové fáze od geodetů doporučujeme zajistit následující podklady:

  • Výškopis a polohopis:

Objednejte si zpracování ve formátech DWG nebo DGN, založené na katastrální mapě. Včetně veškerých viditelných a významných prvků na pozemku (ploty, opěrné zídky, inženýrské sítě,
studny, hrany zpevněných a nezpevněných ploch, vzrostlá zeleň, vjezdy, vstupy a dotčené komunikace). Tyto podklady Vám poskytnou detailní informace o terénu a umístění objektů.

  • Soubor se souřadnicemi:

Požádejte o dodání TXT souboru se souřadnicemi (pouze terén bez vzdálených bodů např. okapy aj…), který bude podkladem pro 3D model terénu pro návrh Vaší stavby.

  • Vrstevnice:

Zajistěte si vrstevnice ve formátu DWG nebo DGN pro přesnou topografickou analýzu.

  • Výšky podlah a světlé výšky stropů:

Ve všech místnostech je nutné vyznačit výšky podlah a světlé výšky stropů, což je klíčové pro budoucí návrhy.

  • Nerovnosti stropu:

Veškeré nerovnosti stropu, jako jsou trámy a klenby, by měly být zaneseny do půdorysu spolu s uvedenými výškami (svetlá výška, vrchol a pata klenby).

  • Průběh klenby:

Klenby zaznamenejte ve sklopeném řezu v půdorysu, aby všechny detaily byly jasně zaznamenány.

A pokud rekonstruujete pak také:

  • Pasport stavby:

Půdorysy, pohledy, řezy a situační výkres, v rozsahu dle Vyhlášky:

Příloha č. 14 k Vyhlášce 499/2006 Sb., nahrazena přílohou č. 11 k Vyhlášce 131/2024 Sb.

Zajištěním správných geodetických podkladů předejdeme problémům v průběhu návrhového procesu a zajistíme hladký průběh stavebního projektu. S kompletními údaji budeme mít jistotu, že Váš projekt bude od začátku založen na přesných a kvalitních informacích.

Doporučíme Vám spolehlivé firmy pro geodetické práce.

Civilního pozorování inženýr
bottom of page