BA3A0193 (kopie).jpg

Naše služby

Cesta k realizaci Vašeho projektu je komplexní. Rádi Vám zajistíme všechny kroky potřebné k tomu, aby se Vaše vize stala realitou. Spolupracujeme s Vámi od přípravy zakázky, přes studii, povolovací a realizační dokumentaci, až po vlastní realizaci stavby. 

Každý projekt vyžaduje individuální postup a řešení. Abychom docílili kvalitního výsledku, a efektivní spolupráce, projdeme společně několika kroky. Než začneme spolupracovat, projděte si co vše nás společně čeká. Každý bod je podrobně vysvětlen v samostatné kapitole. 

Příprava zakázky

1

Než začneme spolupráci, je potřeba si společně zformulovat zadání. Abychom mohli dobře navrhnout Váš projekt, potřebujeme nejdříve zjistit mnoho vstupních údajů. Pomůže nám v tom náš dotazník, kde zjistíme Vaše představy, požadavky a co od projektu očekáváte. 

Abychom pro Vás mohli připravit cenovou nabídku a nastavit časový harmonogram, potřebujeme také podklady ke stavbě. Podklady se mohou lišit podle typu projektu a jejich obsah naleznete v seznamu podkladů.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK 

SEZNAM PODKLADŮ

Studie stavby

2

Prvním krokem pro zpracování projektu je architektonická studie. Ta slouží k tomu, abychom si definovali základní koncepci, tvarosloví, dispoziční a provozní řešení, materiály, základní dimenze a parametry projektu. Studie je tak jakýmsi vodítkem a klíčovým prvkem celého projektu. Na tomto základě staví všechny další stupně dokumentace. 

Před zahájením studie si podrobně projdeme Vaše představy a cíle. Z limitů pozemku vyhodnotíme možnosti a připravíme koncepci stavby, kterou společně diskutujeme až do podoby finálního návrhu. Na konci této fáze od nás dostanete kompletní elaborát, který obsahuje vstupní podklady pro další stupeň dokumentace, tedy například situační výkres, půdorysy, pohledy, řezy či vizualizace návrhu.

ROZSAH ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

PŘÍKLAD ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

Územní rozhodnutí

3

Jakmile získáme ucelenou představu, teda zpracovanou architektonickou studii, můžeme přejít k dalšímu kroku, tedy povolení záměru. Územní rozhodnutí je potřeba většinou u větších projektů, novostaveb, přístaveb či nástaveb a neřešíme je naopak například u renovací interiérů. 

U menších projektů typu rodinných domů lze územní řízení sloučit se stavebním a zpracovat tak jednostupňovou dokumentaci. V případě větších celků doporučujeme investorům tyto dva kroky naopak rozdělit. Dokumentace pro územní rozhodnutí je zpracována dle platné Vyhlášky a má tedy jasně daný rozsah, který je určen primárně k povolování nových struktur v území. Posuzuje tedy celkový záměr a neřeší do hloubky stavební detaily projektu. 

ROZSAH DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

DRUHY ÚZEMNÍCH ŘÍZENÍ

Stavební povolení

4

Po fázi územního rozhodování následuje projekt pro stavební povolení. Ten lze v některých případech sloučit s územním rozhodnutím, tedy u menších staveb, a na rozdíl od územního rozhodnutí, které řeší primárně vztahy s okolím, dokumentace pro stavební povolení se soustředí více na samotnou stavbu. 

Dokumentace pro stavební povolení je zpracovávána v souladu s platnou Vyhláškou a má tedy přesně daný rozsah. V rámci této fáze řešíme podrobně konstrukčně - technické vlastnosti stavby, energetickou náročnost, systémy vytápění a větrání, hospodaření s vodou a další podrobnosti. Komunikujeme také s úřady a vlastníky technické infrastruktury s cílem zajistit povolení výstavby. Fáze povolování staveb jsou časově nejnáročnější a také termínově neurčitelné, neboť není předem znám rozsah a postup schvalování úřady.

ROZSAH DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

VARIANTY STAVEBNÍCH ŘÍZENÍ

Projekt interiéru

5

Po fázi stavebního povolení je vhodné zpracovat studii a následně projekt interiéru. Studie interiéru má za cíl přesně definovat výslednou podobu místností. Výstupem jsou zde půdorysy, pohledy či řezy a zejména vizualizace interiérů. 

V dalším stupni, tedy prováděcí dokumentaci, podrobně rozkreslíme prvky interiéru a specifikujeme veškeré jeho součásti. Definujeme zde materiály a povrchy, nábytek, osvětlení, sanitární keramiku, přístrojové vybavení, barevnost či koncové doplňky.

Projekt interiéru doporučujeme zpracovat před zahájením prováděcího projektu stavby, neboť poskytne jasnou představu o koncových prvcích interiéru, zejména ve vztahu k elektroprojekci a projekci TZB.

ROZSAH PROJEKTU INTERIÉRU

PŘÍKLAD PROJEKTU INTERIÉRU

Projekt zahrady

6

Důležitou součástí stavby je také projekt venkovních úprav. Jelikož spolupracujeme s renomovaným ateliérem zahradní architektury, dokážeme Vám zajistit i špičkový projekt zahrady. Zeleň a úprava parteru, včetně zvolení vhodných prvků mobiliáře a dalších zahradních doplňků může značně zkvalitnit a rozšířit i samotný prostor domu. 

Zahrada je tématem, které nás hodně zajímá a má veliký potenciál a může přinést koncovému uživateli veliký užitek. V exteriérech se dá vytvořit další vrstva pobytové zóny, venkovní altány, sauny, pracovny, bazény a jezírka, ohniště či jen klidová část.

U zahrady postupujeme stejně jako u domu či interiéru, nejdříve připravíme studii, kde si ujasníme základní koncepci a následuje prováděcí dokumentace zahrady, která již nemá přesně vymezený rozsah, a řeší se individuálně pro každý projekt.

ROZSAH PROJEKTU ZAHRADY

PŘÍKLAD PROJEKTU ZAHRADY

Prováděcí dokumentace

7

Po fázích povolování výstavby následuje fáze přesného definování stavebně - konstrukčních a technických detailů. V této fázi se podrobně stanoví detaily stavby a jejich návaznosti či postup prací. Součástí prováděcí dokumentace je podrobné rozkreslení jednotlivých prvků pro stavbu. 

K této dokumentaci lze připravit také výkaz výměr a slepý či předběžný rozpočet. Rozsah prováděcí dokumentace lze řešit individuálně pro každý typ projektu, nicméně Vám jej velmi doporučujeme zpracovat komplexně, neboť Vám ušetří peníze i čas. 

Rozsah prováděcí dokumentace stavby stanovuje podrobně Vyhláška o dokumentaci staveb a doporučujeme ji zpracovat pro všechny složitější stavby, což jsou mimo jiné například i rodinné domy.

ROZSAH PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY

Výběr dodavatele

8

Důležitou součástí celého projektu je také správný výběr dodavatele a také správná interpretace projektu. V této fázi jsme schopni komunikovat s jednotlivými dodavateli, podrobně si vysvětli návrh a spolupracovat ve fázi přípravy nabídky. Doporučujeme nicméně zpracování podrobné prováděcí dokumentace, která jasně určí veškeré prvky stavby a tedy pomůže dodavatelům lépe zpracovat nabídky a termíny zhotovení.

Ve chvíli, kdy je vybrán dodavatel následně spolupracujeme na přípravě realizace stavby, upřesňujeme si vzájemně detaily, vybíráme a vzorkujeme finální materiály a povrchy, odsouhlasíme výrobní dokumentaci, případně i prototypy výrobků. 

Po této fázi by měla být jasná cena a harmonogram výstavby a můžeme začít s realizací.

JAK VYBRAT DODAVATELE

NA CO SI DÁT POZOR PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

Realizace stavby

9

Realizace stavby je nejkrásnější součást celého procesu, na jehož konci je výsledek, který pokud s námi Klient projde všemi kroky, je kvalitní architektura s dokonalým detailem provedení. 

Aby byla zaručena kvalita výsledku, je důležité v celém procesu realizace dohlížet nad správným provedením stavby a jejích detailů. Tato kontrola probíhá formou kontrolních dní autorského a stavebního dozoru na stavbě. Autorský dozor zde provádí architekt a stavební dozor autorizovaný inženýr. Z pozice investora dohlíží na stavbu také technický dozor, který jej zastupuje a rovněž hlídá kvalitu provedení a procesu.

Po realizaci nastává fáze užívání a někdy potřeby dalšího dovybavování. Spolupracujeme tedy s Klienty i po vlastní realizaci a pomáháme mu dotvořit prostory podle aktuální potřeby. 

AUTORSKÝ DOZOR - ROZSAH A HARMONOGRAM

Další služby

BA3A0361-2.jpg
_A3A8693_edited.jpg

Vizuální identita

K projektům nabízíme také rozšířený servis, jako je například tvorba loga a celkové vizuální identity projektu. Zajistíme také výrobu propagačních materiálů.